Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika taikoma bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris naudodamasis nuotolinio apsipirkimo svetaine https://www.espressoblue.lt/ (toliau – Svetainė) pateikia užsakymą ir kurio asmens duomenis tvarko  „Coffee Address“ UAB ir jos partneriai, kurių paslaugos ir (arba) prekės užsakomos Svetainėje.

Šios privatumo politikos tikslas yra suteikti informaciją apie Svetainės naudotojo-duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus ir informaciją apie duomenų subjekto teises, laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės šalyse.

 „Coffee Address“ UAB slapukų politika pateikiama čia.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas. Šiuo tikslu renkame asmens duomenis tam, kad galėtume identifikuoti klientą, parengti sutartį ir ją sudaryti; vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus; užtikrinti prekių gamintojo garantinių įsipareigojimų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nurodytų vartotojų teisių vykdymą; užtikrinti prekių atšaukimą; gerinti klientų aptarnavimą; administruoti atsiskaitymus bei peržiūrėti ir tvarkyti klientų pretenzijas.

Komercinės veiklos planavimas ir analizė. Šiuo tikslu renkame asmens duomenis tam, kad galėtume planuoti savo verslą ir vykdyti apskaitą, analizuoti savo verslo kokybę ir rezultatus; geriau suprasti savo klientų norus ir poreikius; atlikti rinkos ir viešosios nuomonės tyrimus; atlikti klientų apklausas ir pasitenkinimo analizę.

Kitos priežastys: Asmens duomenis iš anksto nenustatytais, ypatingais atvejais tvarkome informavę klientą apie duomenų tvarkymo tikslą prieš gaudami šiuos duomenis, taip pat išskirtiniais atvejais, siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar trečiosios šalies interesus.

 

Kontaktinė duomenų valdytojo informacija

Už Jūsų duomenų tvarkymą atsakinga

 „COFFEE ADDRESS“ UAB

Įmonės kodas: 111435033

Juridinės buveinės adresas:  Parko g. 39, Avižienių k., LT-14198 Vilniaus r.

tel.: +370 240 43 43 

el. paštas: info@espressoblue.lt

 

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Susikūrus Svetainės naudotojo paskyrą (registracija ir administracija), tvarkomi šie duomenys:

 • identifikavimo duomenys: vardas, pavardė, slaptažodis;
 • kontaktinė informacija: telefono numeris, el. pašto adresas.

Teikiant Svetainėje užsakytas paslaugas ir (arba) pristatant produktus, tvarkomi šie duomenys:

 • identifikavimo duomenys: vardas, pavardė;
 • paslaugos ir (arba) prekės pristatymo informacija: adresas;
 • kontaktinė informacija: telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenų valdytojas netvarko ypatingos kategorijos asmens duomenų apie Svetainės lankytojus. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainėje teikiamų paslaugų vykdymą.

 

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis remdamasis šiais duomenų tvarkymo pagrindais:

Pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Pagal nuotolinę sutartį ir jos vykdymui, įskaitant mokėjimų administravimą

Vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, mokėjimo suma, sąskaitos numeris.

Įstatymo pagrindu – atsiskaitymų informacijos kaupimas buhalterinių norminių aktų vykdymui

Vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, mokėjimo suma, sąskaitos numeris.

Duomenų valdytojo arba trečiojo asmens teisėtų interesų pagrindu – duomenų subjektų paraiškų ir pateiktų atsakymų kaupimas

Vardas, pavardė, asmens kodas, duomenų subjekto nurodytas el. pašto ir (arba) pašto adresas, telefono numeris.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Asmens duomenys saugomi, kol:

 • jų reikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti;
 • egzistuoja teisinė prievolė saugoti gautus asmens duomenis;
 • duomenų subjektas ir valdytojas gali įgyvendinti savo teisėtus interesus norminiuose aktuose nustatyta tvarka;

 

Asmens duomenų gavėjų kategorijos:

Asmens duomenys yra perduodami ir tvarkomi Svetainėje nurodytų užsakymų pristatymo partnerių: informacija apie pristatymo partnerius pateikiama čia.

Kai kuriais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems tvarkytojams (pavyzdžiui, el. pašto serveriui), taip pat įstatymų nustatytais atvejais informacija apie asmens duomenis gali būti perduota valstybės institucijoms ar pareigūnams.

 

Asmens duomenų saugojimas:

Duomenų valdytojas asmens duomenis saugo laikydamasis apibrėžtų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, kol galioja bent vienas iš šių kriterijų:

 • yra teisinis įpareigojimas saugoti duomenis tam tikrą laiką pagal norminius aktus;
 • būtina įgyvendinti savo teisėtus interesus;
 • būtina vykdyti prisiimtus sutarties įsipareigojimus;
 • galioja duomenų subjekto sutikimas su atitinkamu asmens duomenų tvarkymu.

 

Asmens duomenų tvarkytojų ir partnerių taisyklės:

Bet kuris tvarkytojas ir (arba) partneris, pagal bendradarbiavimo sutartį gavęs Svetainėje nurodytus asmens duomenis, turi laikytis tų pačių asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurios yra nustatytos Valdytojui.

 

Duomenų subjekto teisės:

Reglamentas numato įvairias teises, kuriomis Jūs galite bet kuriuo metu pasinaudoti kreipdamiesi į mus. Mes įsipareigojame suteikti Jums galimybę pasinaudoti šiomis teisėmis ir vykdyti Reglamente ir kituose privalomuose norminiuose aktuose numatytus Valdytojo ar duomenų tvarkytojo įsipareigojimus.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti prieigos prie duomenų subjekto asmens duomenų ir juos taisyti, jei jie yra netikslūs, ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, pagrįstam teisėtais mūsų ar trečiosios šalies interesas, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Gavę prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų duomenų, nebent nurodysime įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra svarbesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba kad galėtume kelti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad tokie asmens duomenų tvarkymą ribojantys veiksmai gali turėti įtakos paslaugos teikimui.

 Jūs turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą apie tai, ar Jūsų duomenys yra tvarkomi, ir, jei jie yra tvarkomi, gauti prieigą prie savo duomenų ir gauti tokią informaciją apie juos: duomenų tvarkymo tikslai; asmens duomenų kategorijos; asmens duomenų gavėjai; asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai, pagal kuriuos nustatomas saugojimo laikotarpis.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, nepagrįstai arba kad jų tvarkymas kitaip pažeidžia Reglamento ar kitų norminių aktų reikalavimus, jei turite abejonių ar klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus, siųsdami paraišką ar skundą, adresuotą Parko g. 39, Avižienių k., LT-14198 Vilniaus r., arba siųskite paraišką elektroniniu paštu info@espressoblue.lt . Mes atsakysime į visus Jūsų klausimus ir ištaisysime atsiradusias klaidas, jei tokių bus.

 

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, nepagrįstai arba kad juos tvarkant kitaip pažeidžiami Reglamento ar kitų norminių aktų reikalavimai, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

 

Redakcija: Ši privatumo politika atnaujinta 2021m.