Sąlygos ir nuostatos

„ESPRESSO BLUE“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Kiekvienas asmuo (toliau – KLIENTAS), užsakydamas „ESPRESSO BLUE“ parduotuvės prekes ir (arba) paslaugas, patvirtina, kad perskaitė šias prekybos svetainės naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės) ir įsipareigoja jų laikytis.

Prekių pristatymą „ESPRESSO BLUE“ vykdo „COFFEE ADDRESS“ UAB, įmonės kodas Nr. 111435033, Parko g. 39, Avižienių k., LT-14198 Vilniaus r.,  tel. +37052404343, el. paštas info@espressoblue.lt (toliau tekste – „COFFEE ADDRESS“).

 1. Sąvokos. Taisyklėse vartojamos sąvokos turės šią reikšmę:
  1. „ESPRESSO BLUE“ – nuotolinio apsipirkimo svetainė – https://espressoblue.lv/, kurioje galima įsigyti „COFFEE ADDRESS“ ir partnerių prekių. „ESPRESSO BLUE“ prieinamų prekių ir (arba) paslaugų užsakymų priėmimą, apdorojimą ir įgyvendinimą vykdo „COFFEE ADDRESS“ ir jos partneriai.
  2. KLIENTAS bet kuris asmuo, pateikiantis užsakymą šioje nuotolinės prekybos svetainėje; Klientai – fiziniai asmenys yra laikomi vartotojais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatyta prasme ir jų atžvilgiu mes laikomės šiame įstatyme numatytų apsaugos nuostatų;
  3. Šalys – COFFEE ADDRESS ir KLIENTAS.
  4. Taisyklės šios „ESPRESSO BLUE“ naudojimo taisyklės, kuriose nustatomi bendrieji šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, užsakymo procedūros, ginčų sprendimo procedūros ir panašios bendrosios sąlygos, susijusios su Sutarties vykdymu, su kuriomis KLIENTAS susipažįsta sudarydamas Sutartį. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis.
  5. Užsakymas – KLIENTO užpildyta paraiška prekėms ir (arba) paslaugoms įsigyti.
  6. Sutartis – tarp „COFFEE ADDRESS“ ir KLIENTO sudarytas susitarimas, kurį sudaro Taisyklės ir abipusiai patvirtintas Užsakymas.
  7. Produktai – Sutartyje nurodytos į KLIENTO užsakymą įtrauktos prekės ir (arba) paslaugos.
  8. Pristatymo adresas Sutartyje nurodytas KLIENTO adresas, kuriuo turi būti pristatytas Užsakymas ir kurį KLIENTAS nurodė atlikdamas Užsakymą.

2. Užsakymo vykdymas ir pristatymas

 Jūs galite išsirinkti ir užsisakyti bet kurį „ESPRESSO BLUE“ esantį produktą.

 1. Norėdamas pateikti užsakymą, KLIENTAS privalo nurodyti svetainės Užsakymo formoje prašomą informaciją, kuri mums reikalinga, kad galėtume užtikrinti Užsakymo vykdymą ir pristatymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Pristatymo adresą ir kontaktinę informaciją.
 2.  Kad būtų patogiau naudotis „ESPRESSO BLUE“, „COFFEE ADRESS“ suteikia KLIENTUI galimybę užregistruoti savo profilį, po registracijos patvirtinimo priskiriant KLIENTUI unikalius identifikavimo duomenis. Jei KLIENTAS yra registruotas „ESPRESSO BLUE“ vartotojas, jis yra atsakingas už jam priskirtų unikalių identifikavimo duomenų (vartotojo vardo ir slaptažodžio) saugumą. Jei asmuo prisijungia prie „ESPRESSO BLUE“ ir pateikia Užsakymus registruodamasis su unikaliais KLIENTO duomenimis, „COFFEE ADDRESS“ šį asmenį laiko KLIENTU, o KLIENTAS yra atsakingas už visus jo vardu pateiktus Užsakymus. Norint pateikti užsakymą, nebūtina tapti registruotu vartotoju.
 3.  Patvirtindamas „ESPRESSO BLUE“ Užsakymą, KLIENTAS patvirtina, kad susipažino su pasirinkto produkto ir (arba) paslaugos aprašu ir jis atitinka KLIENTO keliamus reikalavimus ir poreikius.
 4. Pateikdamas Užsakymą, KLIENTAS savarankiškai išsaugo su KLIENTO Užsakymu susijusią dokumentaciją. „ESPRESSO BLUE“ aplinkoje informacija apie pateiktus Užsakymus gali būti saugoma ne nuolat.
 5. Patvirtindamas Užsakymą „ESPRESSO BLUE“, KLIENTAS sutinka su pasirinktų Produktų kaina ir apmokėjimo tvarka. Produktai KLIENTUI parduodami už kainą, kuri galioja Užsakymo įvykdymo metu. Produktų kaina ir už Produktus mokėtina bendra suma nurodoma, kai KLIENTAS suformuoja pirkinių krepšelį. Jei KLIENTAS nesutinka su nurodyta kaina, Užsakymo įvykdyti neįmanoma.
 6.  Produktų kainos „ESPRESSO BLUE“ nurodomos su mokesčiais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Mokestis už Produktų pristatymą (jei toks taikomas) nustatomas atskirai pagal „ESPRESSO BLUE“ partnerių kainoraštį.
 7. „COFFEE ADDRESS“ turi teisę nepatvirtinti KLIENTO Užsakymo, jei:
  1. KLIENTAS neįvykdė visų Produktų užsakymo nurodymų;
  2. „COFFEE ADDRESS“ neturi Produktų, kuriuos KLIENTAS nori įsigyti.
 8. Užsakymo apmokėjimą KLIENTAS atlieka prieš sudarant Sutartį pagal „ESPRESSO BLUE“ numatytas apmokėjimo būdų sąlygas. Užsakymas nebus vykdomas, kol KLIENTAS neatliks apmokėjimo.
 9. Sutartis laikoma sudaryta tą akimirką, kai įvykdomos visos Sutarties sudarymo sąlygos:
  1. KLIENTAS atlieka Užsakymą „ESPRESSO BLUE“ ir nurodo Pristatymo adresą arba Produktų gavimo būdą;
  2. KLIENTAS patvirtina, kad perskaitė Sutartį ir sutinka su ja, pasirenka atsiskaitymo būdą ir apmoka Užsakymą. Jei KLIENTAS iš dalies ar visiškai nesutinka su Sutartimi, Sutartis nėra sudaroma.
  3. „COFFEE ADDRESS“ patvirtina KLIENTO Užsakymą ir KLIENTO Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimo informaciją ir sąskaitą faktūrą.
  4. Produktus KLIENTUI pristatys pasirinktas tiekėjas pagal jo nustatytas pristatymo sąlygas.

3. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

 1. „ESPRESSO BLUE“ svetainėje pateikiama Produktų vizuali išvaizda dėl KLIENTO naudojamų elektroninių prietaisų ar dėl kitų techninių priežasčių gali skirtis nuo tikrosios Produktų spalvos, formos ir dydžio.
 2. Užsakymu įsigytų prekių garantinį laikotarpį nustato gamintojas. Garantinis laikotarpis neturi įtakos norminiuose aktuose numatytoms KLIENTO teisėms. Garantinis kavos aparatų laikotarpis fiziniams asmenims – 24 mėn., juridiniams – 12 mėnesių.
 3. Garantija netaikoma ir (arba) KLIENTO pretenzija nepatenkinama, jei:
  1. KLIENTAS nesilaiko prekės naudojimo taisyklių ir taisyklių, nurodytų gamintojo instrukcijoje;
  2. buvo atliktas neteisėtas gaminio modifikavimas arba nustatytas neteisėtas įsikišimas į prekės programinę įrangą;
  3. defektas atsirado dėl natūralaus gaminio nusidėvėjimo arba gaminio naudojimo ištekliai yra riboti, atsirandantys dėl produkto ar jo dalies naudojimo tikslų;
  4. KLIENTAS negali pateikti dokumentų, patvirtinančių prekės pirkimą, ir garantinio čekio ar pirkimo kortelės.

4. Sutarties atsisakymo teisė ir prekių grąžinimas

 1. KLIENTAS-vartotojas turi teisę pasinaudoti sutarties atsisakymo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo Produktų pristatymo, užpildydamas Atsisakymo formą (atsisakymo formą galima atsisiųsti čia) arba pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir norminiuose aktuose numatyta tvarka pateikdamas ją „COFFEE ADDRESS“ kaip rašytinį Užsakymo atsisakymo patvirtinimą. Atsisakymo teisių galiojimo laikotarpio laikomasi, jei KLIENTAS-vartotojas sprendimą atsisakyti Sutarties praneša iki šių teisių galiojimo laikotarpio pabaigos. KLIENTAS negali pasinaudoti šia teise, jei KLIENTAS nėra vartotojas, taip pat Ministrų kabineto 2014 m. gegužės 20 d. taisyklių Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių taisyklės“ 22 punkte nurodytais atvejais.
 2. Tuo atveju, jei KLIENTAS-vartotojas pasinaudoja sutarties atsisakymo teise, KLIENTAS-vartotojas atitinkamam prekybininkui pagal šias Taisykles ir galiojančių norminių aktų reikalavimus privalo grąžinti gautus Produktus visa komplektacija, nesugadintus, ir pateikti prekių pirkimą patvirtinančius dokumentus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai KLIENTAS-vartotojas pranešė atitinkamam prekybininkui apie savo sprendimą atšaukti Užsakymą. Laikoma, kad į atsisakymo teisių galiojimo laikotarpį buvo atsižvelgta, jei prekės buvo grąžintos iki 14 (keturiolikos) dienų laikotarpio pabaigos. Priešingu atveju laikoma, kad KLIENTAS-vartotojas nepasinaudojo atsisakymo teise.
 3. KLIENTAS-vartotojas padengia su Produktų grąžinimu susijusias išlaidas.
 4. Tais atvejais, kai pasinaudojama sutarties atsisakymo teise, KLIENTAS-vartotojas yra atsakingas už pagal Užsakymą gautų prekių kokybę ir saugumą tol, kol jos bus grąžintos „COFFEE ADDRESS“.
 5. KLIENTAS turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Produktų pristatymo dienos susitaręs su „COFFEE ADDRESS“ pasikeisti Produktus į kitas prekes, jei jų yra „ESPRESSO BLUE“ parduotuvėje ir jei:
  1. Produktai nėra naudoti, išsaugota nepažeista jų pakuotė;
  2. KLIENTAS turi su Produktu gautus dokumentus, o prekės yra visos komplektacijos.
 6. Po pranešimo apie atsisakymą ir patvirtinimo, kad prekės buvo grąžintos, už Produktus sumokėta suma, išskyrus KLIENTO-vartotojo išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu prekybininkui, grąžinama KLIENTUI-vartotojui per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų suma grąžinama KLIENTUI-vartotojui mokėjimo būdu, KLIENTO-vartotojo naudotu iš pradžių, jei nesutariama dėl kito būdo. Nelaikoma, kad prekybininkas pažeidė pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų grąžinti negalima dėl KLIENTO kaltės (netikslūs duomenys, sąskaitos aptarnavimo apribojimai ir kt.).
 7. Sutarties atsisakymo teisė netaikoma norminiuose aktuose numatytais atvejais, įskaitant:
  1. jei produktai greitai genda arba tuoj baigsis jų galiojimo laikas;
  2. KLIENTAS-vartotojas atidarė prekės pakuotę, kurios dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti;
  3. dėl savo savybių Produktai po pristatymo yra negrįžtamai susimaišę su kitais daiktais.

5. Baigiamosios nuostatos

 1. Žalos atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginę žalą ir neatlygina netiesioginės žalos, įskaitant prarastą pelną.
 2. „COFFEE ADDRESS“ neatsako už nuostolius, patirtus tais atvejais, kai KLIENTAS neperskaito Taisyklių ir (arba) Sutarties nepaisydamas „COFFEE ADDRESS“ rekomendacijos ir KLIENTO pareigos jas perskaityti, nors tokia galimybė ir buvo suteikta.
 3. KLIENTUI draudžiama naudoti technines priemones, kurios gali pakenkti normaliam „ESPRESSO BLUE“ veikimui ir duomenų saugumui arba apriboti kitų vartotojų prieigą prie „ESPRESSO BLUE“ svetainės.
 4. „COFFEE ADDRESS“ turi teisę:
  1. be išankstinio įspėjimo apriboti arba uždrausti KLIENTO prieigą prie „ESPRESSO BLUE“, taip pat panaikinti KLIENTO registraciją, jei KLIENTAS bandė pakenkti stabiliam „ESPRESSO BLUE“ veikimui ir (arba) neįvykdė savo įsipareigojimų;
  2. iš anksto nepranešus KLIENTUI laikinai sustabdyti arba nutraukti „ESPRESSO BLUE“ veikimą, atlikti pakeitimus „ESPRESSO BLUE“ ar jos dalyse, iš dalies ar visiškai pakeisti jos turinį, apriboti pirkimus „ESPRESSO BLUE“, pakeisti „ESPRESSO BLUE“ svetainės adresą;
  3. bet kuriuo metu perduoti Sutartyje nurodytas teises ir pareigas tretiesiems asmenims be KLIENTO sutikimo ar pranešimo KLIENTUI.
 5. Jei „ESPRESSO BLUE“ parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, „COFFEE ADDRESS“ neprisiima jokios atsakomybės už šiose svetainėse esančią informaciją ar jose vykdomą veiklą, šių svetainių nestebi, nekontroliuoja ir neatstovauja šiems juridiniams ar fiziniams asmenims.
 6. Nenugalimos jėgos atveju Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą šių aplinkybių galiojimo laikotarpiu. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomi importo ar eksporto apribojimai, prekybos apribojimai, karo mobilizacija, gaisras, sprogimas, streikas ir kitos visuotinai pripažintos nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, negalinti įvykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti kitą Šalį apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir apie numatomą jų trukmę.
 7. „COFFEE ADDRESS“ turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja juos paskelbus „ESPRESSO BLUE“ svetainėje. Jei KLIENTAS naudoja „ESPRESSO BLUE“ paskelbus Taisyklių pakeitimus, laikoma, kad buvo gautas KLIENTO sutikimas su visais Taisyklių pakeitimais.
 8. Visi ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, susiję su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.
 9. Elektroniniu būdu Šalių elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai laikomi gautais kitą dieną po išsiuntimo dienos. Popierinio pavidalo paštu pristatyti pranešimai laikomi gautais 7 dieną po laiško perdavimo paštui.
 10. Su „COFFEE ADDRESS“ asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir tvarka kviečiame susipažinti čia: https://www.coffeeaddress.lt/privatumo-politika/ 
 11. KLIENTAS turi teisę pateikti „COFFEE ADDRESS“ su Sutarties vykdymu susijusius klausimus bei pretenzijas dėl pagal Sutartį įsigytų Produktų atitikimo Sutarties nuostatoms. Jei kituose su Sutarties vykdymu susijusiuose dokumentuose nurodoma kitokia KLIENTO klausimų pateikimo tvarka, KLIENTAS atsižvelgia į šiuose kituose dokumentuose nurodytą tvarką.
 12. Rašytinė KLIENTO-vartotojo pretenzija dėl sutarties nuostatų neatitinkančio gaminio ar paslaugos nagrinėjama norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Kitais atvejais KLIENTO rašytiniai ir žodiniai reikalavimai išnagrinėjami per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos, jei atitinkamu klausimu nereikia išsiaiškinti papildomų aplinkybių.
 13. Jei KLIENTAS pateikia pretenziją dėl galimo pagal Sutartį įsigyto gaminio trūkumo, prekė gali būti siunčiama patikrinti gamintojo sertifikuotam aptarnavimo centrui, kad būtų nustatyta defekto rūšis: gamintojo defektas arba defektas, atsiradęs po prekės pristatymo KLIENTUI.
 14. Su Sutartimi susijusiems klausimams taikomi Latvijos Respublikoje galiojantys norminiai aktai, KLIENTAS-vartotojas pateikdamas pretenzijas turi teisę naudotis norminiuose aktuose nurodytomis vartotojo teisėmis. Visi ginčai, susiję su Sutarties vykdymu, sprendžiami derybų būdu. Jei nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Latvijos Respublikoje galiojančių norminiuose aktuose nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant neteisminį vartotojų ginčų sprendimo būdą – Vartotojų ginčų sprendimo komisiją. https://www.vvtat.lt/